Zoek

Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden NELOS-boetiek

E-mail: boetiek@nelos.be

Website: Nelos boetiek

Definities

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

 2. Consument: degene met wie NELOS een verkoopovereenkomst is aangegaan. Dit kunnen clubs zijn, aangesloten bij NELOS, of leden van clubs aangesloten bij NELOS, ofwel het 'grote publiek'.

 3. Dag: kalenderdag.

 4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

 5. Ondernemer: de rechtspersoon, zijnde NELOS, die de producten op afstand aan consumenten aanbiedt.

 6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

 7. NELOS: Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en -Sport vzw, gevestigd te Mechelen onder KvK nr. 0418461463, zijnde de ondernemer.

 8. Partijen: NELOS en consument samen.

 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de consument en NELOS gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van producten door of namens NELOS.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle prijzen die NELOS hanteert zijn in euro's, zijn inclusief btw doch exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die NELOS hanteert voor zijn producten, die op zijn website of via andere kanalen kenbaar worden gemaakt, kan NELOS ten alle tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die NELOS niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Betalingen en betalingstermijn

 1. NELOS verlangt bij het aangaan van de overeenkomst een contante betaling van het totale aankoopbedrag. Dat betekent dat indien de klant het aankoopbedrag niet betaalt ter gelegenheid van de bestelling, er in principe geen overeenkomst tot stand komt.
 2. NELOS behoudt het recht om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling, dan wel om een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de aangekochte producten.
 3. Als NELOS een overeenkomst aangaat met meerdere consumenten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan NELOS verschuldigd zijn.
 4. Bij niet-betaling op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling, enerzijds, een verwijlinterest van 1 % per maand aangerekend vanaf de vervaldag van de factuur en, anderzijds, een forfaitaire schadevergoeding aangerekend t.b.v. 10% van het factuurbedrag (met een minimum van 125,00 euro), onverminderd het recht in hoofde van NELOS om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. De invorderingskosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Herroepingsrecht 

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
  • het product niet is gebruikt;
  • het geen product is dat snel kan bederven;
  • het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast;
  • het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (badkleding, enz.);
  • de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd's, cd's, etc.);
  • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht.
 1. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
  • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling;
  • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen.
 1. Geregistreerde consumenten kunnen hun beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via een retouraanvraag op de website (zie mijn account)
 2. Niet geregistreerde consumenten dienen hun beroep op het herroepingsrecht kenbaar te maken via boetiek@nelos.be.
 3. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aanNELOS, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.e retourkosten (net zoals de verzendkosten) zijn in geval van herroeping steeds ten laste van de consument.

Ruilen

 1. Het ruilen van gekochte artikelen is alleen mogelijk indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
  • ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur;
  • het product wordt teruggebracht in de originele verpakking;
  • het product is nog niet gebruikt.
 1. Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen kunnen nooit worden geruild.

Retentierecht

 1. NELOS kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de consument onder zich houden, totdat de consument alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van NELOS heeft voldaan.
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten op basis waarvan de consument nog betalingen verschuldigd is aan NELOS.
 3. NELOS is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de consument mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening

De consument doet afstand van zijn recht om een mogelijke vordering op NELOS te verrekenen met een schuld aan NELOS.

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering geschiedt:
  • hetzij via Bpost op het door de consument aangegeven adres;
  • hetzij via afhaling tijdens een NELOS-bijeenkomst.
 1. De consument dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door de consument bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.
 2. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft NELOS het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het openstaand saldo alsnog is voldaan. In dat geval geldt ten voordele van NELOS een eigendomsvoorbehoud op alle bestelde goederen.

Levertijd

 1. De door NELOS meegedeelde levertijden zijn indicatief en geven de consument bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de consument het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van NELOS.

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de consument, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan NELOS niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade.
 2. Indien de consument zelf voor het transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking ervan voorafgaand aan het vervoer te melden aan NELOS, bij gebreke waarvan NELOS niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade.

Bewaring

 1. Indien de consument bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de consument.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de consument.

Garantie

 1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
 2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de consument, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de consument op het moment van de levering.

Vrijwaring

De klant vrijwaart NELOS tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door NELOS geleverde producten en/of diensten.

Klachtenregeling

 1. De consument dient een door NELOS geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product niet aan hetgeen de consument redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de consument NELOS daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 dagen na levering, schriftelijk op de hoogte te stellen via boetiek@nelos.be.
 3. De consument geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat NELOS in staat is hierop adequaat te reageren.
 4. De consument dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 5. De consument dient NELOS in ieder geval vier weken (vanaf het indien van de klacht) de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

Aansprakelijkheid NELOS

 1. Indien NELOS aansprakelijk is voor enige schade, is NELOS slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 2. NELOS is bijgevolg nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 3. Indien NELOS aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door zulke verzekeringsmaatschappij van het integrale schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Overmacht

 1. NELOS kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige schade in geval van overmacht, zijnde iedere situatie waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. 
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtssituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor NELOS één of meer verplichtingen naar de consument niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat NELOS er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtssituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. NELOS is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal NELOS zoveel mogelijk vooraf met de consument bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd om bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden, de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van NELOS.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zouden blijken, dan tast dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat NELOS bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
 2. Elk geschil dat zou kunnen ontstaan tussen partijen in uitvoering van de overeenkomst zal uitsluitend onderworpen worden aan de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van NELOS gevestigd is.